เป็นเวลา 30 กว่าปีที่
"มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท "
ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ศาสตร์พระราชา
ในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2530 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเหล่าพนักงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหารและเหล่าพนักงานจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ” (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท) จัดตั้งเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับแนวพระราชดำริ มาดำเนินการตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท ในอันที่จะดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสังคมชนบท และชุมชนเมือง
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามเลขทะเบียน ลำดับที่ 4282 ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2532

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 249 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2537

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้จดทะเบียนแก้ไขชื่อเป็นมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561