18
เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยคุณธิดา สำราญใจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาครอบครัว โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมได้ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรมได้เริ่มดำเนินการมาแต่ปี พ.ศ.2545ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยเริ่มจากการรับเด็กไร้ที่พึ่งพิง จากสถานสงเคราะห์มาอยู่กับครอบครัวอุปการะ เพื่อบ่มเพาะและสร้างความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว และมีชุมชนวัฒนธรรมเป็นปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้เด็กเกิดความมั่นคงทางจิตใจ และเติบโตเป็นคนดี เป็นพลเมืองดี ต่อไปในอนาคต โดยมีเด็กไร้ที่พึ่งพิงที่อยู่ในโครงการฯกว่า 289 คน และได้ขยายผล จากครอบครัวอุปการะในจังหวัดบุรีรัมย์ มายังจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเด็กไร้ที่พึ่งพิงเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 41 คน และจะขยายผลให้ครบ 100 คนในปี 2564

คุณธิดากล่าวว่าโครงการครอบครัวอุปการะได้ประชุมเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการที่นำมาใช้ในการดูแลโครงการฯที่เรียกว่า Secure-based Approach ซึ่งมีหลักการใหญ่ 5 ประการสำคัญเป็น
กรอบปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่1.ครอบครัวมีเวลาดูแลเด็ก 2.เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของเด็กอย่างลึกซึ้ง 3.การยอมรับในพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกเพื่อหาทางแก้ไข 4. การร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 5.การยอมรับในการเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว

นอกจากนี้ ทีมงานมูลนิธิฯยังได้แบ่งปันรายละเอียดในการปฏิบัติงานของโครงการครอบครัวอุปการะจากประสบการณ์ กว่า 17 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งทิศทางการทำงานของมูลนิธิฯในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันมากขึ้นทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน สหทัยมูลนิธิ และองค์กร care for children เป็นต้น
 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |