10
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนชายแดน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ขึ้น โดยร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้เยาวชนชายแดนได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมเยาวชนในเมือง แล้วกลับไปพัฒนาชุมชนให้มีโอกาสเฉกเช่นเดียวกัน

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี พระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษา หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการคัดเลือกนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีฐานะยากจน แต่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ตามระดับสติปัญญาและความสามารถ ให้เป็น “นักเรียนในพระราชานุเคราะห์” เพื่อให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ขึ้น เป็นเวลากว่า 17 ปี
 
นายกรวิชย์ เข็มกลัด (นักเรียนทุน รุ่น 8)
“เพราะโอกาสที่ผมได้รับในวันนั้น...ทำให้ผมได้ส่งต่อโอกาสนี้ให้กับชุมชนของผมเช่นกัน”


“กรวิชย์” จบชั้นประถมศึกษาที่ 6 จาก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จึงได้เข้าร่วม “โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์” โดยศึกษาต่อชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ณ โรงเรียนวังไกลกังวล แผนการเรียนวิทย์-คณิต

กิจกรรมช่วงที่ศึกษาอยู่โรงเรียนวังไกลกังวล
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการฯ เข้าร่วมบรรพชาสามเณร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน โดยได้รับทุนไม่เสียค่าใช้จ่าย

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกจากเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ให้เป็นประธานนักเรียน

- กิจกรรมที่ได้รับรางวัล

* แข่งสวดมนต์เป็นทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

* รางวัลด้านคุณธรรม 2 รางวัล คือ รางวัลเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านคุณธรรม- จริยธรรมปี 2559 และ รางวัลเยาวชนผู้ปลุกหัวใจโพธิสัตว์คุณธรรมนำชีวิต จากเสถียรธรรมสถาน

- ปี 2559 สอบภายในเฉพาะบุคคลที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (โครงการคุรุทายาท) เพื่อเป็น ครูสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสามารถสอบได้ลำดับที่ 1 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 และเข้าหน่วยฝึกฯ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนคนที่ 2 ของมูลนิธิฯ ที่เป็นครู ตชด. กลับไปพัฒนาถิ่นเกิด

- ปัจจุบันได้เป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง
 
“กรวิชย์” หนึ่งใน 177 คน ของนักเรียนทุนฯ  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้สานต่อเจตนารมณ์โครงการฯ ในการพัฒนาชุมชนของตนเองและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นหลัง... ถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ในการสร้างพลเมืองดีชายแดนกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน
Actions: E-mail | Permalink |