มูลนิธิฯ มุ่งเน้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้านการศึกษา สร้างอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพให้เติบโตสมวัย
“ผมเชื่อว่า ความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่ทำให้คนเติบโต และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”
คุณศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
โครงการเพื่อ
เด็กและเยาวชน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
ครอบครัวอุปการะ
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
โครงการเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชนผุ้สูงวัย
โครงการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการชุมชนต้นแบบพัฒนาอาชีพ
โครงการด้านอาชีพ